Darmowa dostawa od 119,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Obowiązek informacyjny dla użytkowników portalu Facebook

 

Obowiązek informacyjny dla użytkowników portalu Facebook

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej "Rozporządzenie" jesteśmy zobowiązani do przekazania Państwu informacji nt. przetwarzania Państwa danych osobowych przez Max & Mrau Sp. z o.o. w związku z prowadzeniem naszego fanpage’a. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Max & Mrau Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (91-342) przy ul.  Zbąszyńskiej 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000765954, NIP: 9471999060, kapitał zakładowy w wysokości: 1 155 000 zł opłacony w  całości. Kontakt z  Administratorem jest możliwy za pośrednictwem danych teleadresowych Administratora, bądź osobiście w siedzibie Administratora.

Jak realizujemy ochronę danych osobowych i jak skorzystać z przysługujących Państwu praw?

W celu zagwarantowania najwyższych standardów w zakresie ochrony danych osobowych w Max & Mrau Sp. z o.o. powołany został Inspektor Ochrony Danych. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, a w szczególności korzystania z przysługujących Państwu praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem za pośrednictwem adresu e-mail: iod@maxandmrau.pl

Czyje dane przetwarzamy?

W związku z prowadzeniem fanpage'a Max & Mrau przetwarzamy dane osób, które:

a.       odwiedzają nasz fanpage;

b.       dokonały subskrypcji, klikając „Lubię to” / „Obserwuj”;

c.        zareagowały na publikowane przez nas posty;

d.       opublikowały na naszym fanpage komentarze;

e.       przesłały do Max & Mrau prywatną wiadomość;

f.         Udostępniły post z naszego fanpage’a na swoim profilu.

W jakim zakresie i jakie jest źródło przetwarzanych danych?

Przetwarzaniu podlegają dane, które opublikowali Państwo na swoim profilu m.in. identyfikator, imię i nazwisko, wizerunek, treść komentarzy, adres e-mail, numer telefonu oraz inne znajdujące się na Państwa profilu.

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

a.       publikowania postów na fanpage Max & Mrau;

b.       prowadzenia wymiany korespondencji w ramach komentarzy pod postami;

c.        udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania, w tym również widomości prywatne;

d.       informowania o zakresie produktów i usług Max & Mrau tj. marketing własny.

Powyższe cele przetwarzania opieramy na prawnie uzasadnionym interesie Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia. Niniejszy prawnie uzasadniony interes polega na: udzielaniu odpowiedzi na komentarze użytkowników, odpisywanie na wiadomości prywatne,  informowaniu o naszej działalności (marketing własny), prowadzenia analiz danych statystycznych dotyczących fanpage Max & Mrau.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Ze względu na sposób funkcjonowania portalu społecznościowego podanie danych osobowych jest dobrowolne ale ich przetwarzanie jest związane z subskrypcją naszego fanpage’a, komentowaniem oraz reagowaniem na posty umieszczone na naszym fanpage’u, wysłaniem do nas prywatnej wiadomości.

Komu przekazujemy Państwa dane osobowe?

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: 

a. wyłącznie na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i  organizacyjnych zapewniających ochronę danych;

b.       właściciel portalu społecznościowego Facebook na stałych zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy;

c.        podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa;

Z uwagi na fakt, iż Facebook ma zasięg globalny, może dojść do przekazania danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego na określonych przez portal Facebook, niepodlegających zmianie zasadach dotyczących transferu danych (informacje na ten temat dostępne są na stronie: https://www.facebook.com/about/privacy).

Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Okres dla jakiego przetwarzamy Państwa dane osobowe może być różny w zależności od celu przetwarzania:

a.       dane przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu (z wyłączeniem przetwarzania dla celów statystycznych);

b.       dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący ok. 2 lata;

Jednocześnie wskazujemy, iż w każdym momencie mogą Państwo przestać obserwować fanpage Max & Mrau, a także usunąć zamieszczone przez Państwa komentarze.

Jak prawa w związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu?

W zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje Państwu prawo:

a.         dostępu do swoich danych;

b.       sprostowania przetwarzanych danych;

c.       usunięcia danych osobowych;

d.         ograniczenia przetwarzania danych przez Administratora;

e.         prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora,

f.        prawo do przenoszenia danych (jeśli będzie istniała taka możliwość);

Posiadają Państwo również każdym momencie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy  o ochronie danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące prawa skargi, dostępne są na stronie internetowej: https://uodo.gov.pl/pl/83/155.

Czy profilujemy Państwa dane osobowe? 

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

  • Dodaj do Rozmówek
    • Brak listy słówek dlaPolski -> Polski...
    • Stwórz nową listę słówek...
  • Skopiuj
pixel