Darmowa dostawa od 119,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

Regulamin Programu Lojalnościowego

 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Regulamin określa zasady działania Programu Punktowego dla klientów sklepu www.maxandmrau.pl (dalej: Regulamin).

2. Organizatorem Programu Punktowego dla klientów sklepu www.maxandmrau.pl (dalej: Program Punktowy) jest Max & Mrau Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000765954, NIP 9471999060, BDO:  000151405, o kapitale zakładowym w wysokości 8 155 000 złotych (dalej: Organizator) prowadząca sklep internetowy www.maxandmrau.pl.  

II. CEL PROGRAMU PUNKTOWEGO  

Program Punktowy ma na celu nagradzanie Uczestników, którzy dokonują zakupu produktów w sklepie www.maxandmrau.pl po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie, a także promocję i reklamę sklepu www.maxandmrau.pl oraz produktów oferowanych przez sklep www.maxandmrau.pl.  

IIIWARUNKI UCZESTNICTWA  

1. Uczestnikiem Programu Punktowego może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży w sklepie www.maxandmrau.pl (dalej „Uczestnik”).

2. Warunkiem rozpoczęcia uczestnictwa w Programie Punktowym jest rejestracja konta w sklepie www.maxandmrau.pl.  

IV. ZASADY PROGRAMU PUNKTOWEGO                       

1.Uczestnik otrzymuje punkty za zakup produktów w sklepie www.maxandmrau.pl przy spełnieniu warunków określonych w Regulaminie oraz, w przypadku akcji specjalnych prowadzonych przez Organizatora, w komunikatach Organizatora.

2. Każdemu produktowi w sklepie www.maxandmrau.pl przypisana jest określona liczba punktów ustalona przez Organizatora. W przypadku dokonania zakupów w sklepie www.maxandmrau.pl Uczestnik otrzymuje określoną liczbę punktów, które może wymienić na rabat do wykorzystania podczas kolejnego zakupu produktów lub prezent z katalogu prezentów. 3. Uczestnik może otrzymać punkty również za zgodę na otrzymywanie Newslettera, za ocenę produktu i procesu zakupowego, a także wystawienie opinii o wyżej wymienionych.

4. Liczba punktów, które można otrzymać, kupując dany produkt, podana jest przy opisie tego produktu.

5. Nie ma stałego przelicznika ceny produktu na punkty. Liczba punktów może się różnić w zależności od produktu.

6. Punkty są aktywowane na koncie Uczestnika w ciągu 24 godzin po wpłynięciu zamówienia na dany produkt. Uczestnik może sprawdzić saldo swego konta punktowego po zalogowaniu na stronę www.maxandmrau.pl.

7. Punkty mogą być wymienione przez Uczestnika wyłącznie na prezenty z katalogu prezentów lub rabaty przy zakupie produktów w sklepie www.maxandmrau.pl obowiązujące w czasie składania zamówienia na prezent lub wykorzystania rabatu na zasadach określonych w Regulaminie oraz komunikatach Organizatora.

8. Uczestnik może wymienić punkty na prezent składając zamówienie na stronie internetowej www.maxandmrau.pl. Prezenty zostaną dostarczone na adres wskazany w zamówieniu nie później, niż 30 dni od dnia złożenia zamówienie. Organizator może pobierać opłaty za dostarczenie prezentu. Informacja o wysokości opłat jest dostępna na stronie internetowej www.maxandmrau.pl. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez Uczestnika woli wymiany punktów na prezent, zostanie on poinformowany o obowiązku uiszczenia wskazanych wyżej opłat oraz ich wysokości.

9. Jeżeli wydanie prezentu będzie niemożliwe wskutek okoliczności, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności jeżeli zostały wyczerpane zapasy danego prezentu, Organizator niezwłocznie zawiadomi o tym Uczestnika. W takiej sytuacji Organizator jest zobowiązany jest do zwrotu punktów za zamówiony prezent, chyba że Uczestnik wybierze inny prezent oferowany przez Organizatora.

10. Uczestnik może wymienić punkty na rabat, wybierając odpowiednią opcję w chwili dokonywania zakupu produktów w sklepie www.maxandmrau.pl.  

11. Wymiana punktów powoduje obniżenie salda punktowego Uczestnika o liczbę punktów przypisanych danemu prezentowi lub rabatowi. Obniżenie salda punktowego następuje z chwilą zamówienia prezentu lub rabatu przez Uczestnika.

12. Punkty przyznawane nie mogą być wymieniane na gotówkę. Punkty mogą być wymienione na prezenty w połączeniu z dopłatą Uczestnika w przypadkach i na zasadach wyraźnie wskazanych w Regulaminach oraz komunikatach Organizatora.

13. Oferta prezentów z danego katalogu prezentów obowiązuje wyłącznie w czasie obowiązywania tego katalogu i, z zastrzeżeniem wcześniejszego wyczerpania zapasów prezentów, o czym Organizator poinformuje na stronie www.maxandmrau.pl, wygasa z upływem tego czasu. Zamówienia na prezenty wskazane w danym katalogu, mogą być składane wyłącznie w jego czasie obowiązywania.

14. Uczestnik może przeznaczyć zebrane przez niego punkty na cele charytatywne w ramach akcji prowadzonych przez Organizatora na zasadach wskazanych w komunikatach Organizatora.

15. Punkty ważne są przez 6 (sześć) miesięcy, poczynając od miesiąca kolejnego po miesiącu, w którym zostały nabyte przez Uczestnika.

16. Uczestnik nie może użyć rabatu uzyskanego w wyniku wymiany punktów do zakupu produktów w sklepie www.maxandmrau.pl, jeżeli przy zawieraniu tej samej transakcji korzysta z innego rodzaju zniżki w stosunku do ceny produktu, niż zniżka będąca rabatem uzyskanym w wyniku wymiany punktów.

17. W przypadku modyfikacji zamówienia za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta Operatora Uczestnik otrzyma punkty za nowe produkty. Punkty otrzymane za produkty, z zakupu których Uczestnik zrezygnował, podlegają anulowaniu.  

18. Uczestnik nie może wykorzystać punktów podczas zakupów składanych poprzez Biuro Obsługi Klienta Operatora.

19. W przypadku anulowania zamówienia Uczestnika punkty przyznane z związku z tym zamówieniem podlegają anulowaniu.

20. Uczestnik może otrzymać punkty:

-     za udzielenie zgody na otrzymywanie newslettera Uczestnik otrzymuje 3 punkty.

-     za udzielenie opinii o produkcie Uczestnik otrzymuje 1 punkt.

-     za udzielenie opinii o procesie zakupowym Uczestnik otrzymuje 1 punkt.

21. Organizator może w drodze akcji specjalnych ogłaszanych w komunikatach Organizatora przewidywać szczególne zasady zbierania i wymiany punktów przez Uczestników.

22. Organizator ma prawo przyznawania poszczególnym Uczestnikom punktów na zasadach innych niż określone w Regulaminie.    

V. REKLAMACJE

1. Organizator ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne prezentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Reklamacje, dotyczące wad prezentów mogą być zgłaszane na adres Organizatora, a także za pomocą elektronicznego formularza na stronie internetowej www.maxandmrau.pl oraz telefonicznie za pośrednictwem infolinii Organizatora. Jeżeli prezent ma wadę, Uczestnik może żądać wymiany prezentu na wolny od wad albo zwrotu punktów pobranych w związku z wydaniem prezentu. 

3. O wszelkich nieprawidłowościach związanych z funkcjonowaniem Programu Punktowego Uczestnik powinien informować Organizatora.

4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające skuteczne poinformowanie osoby ją składającej o sposobie rozpatrzenia reklamacji. 

5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację, stosować będzie postanowienia Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez podany e-mail lub telefon.

6. Prawa konsumenta związane z wadami prezentów są szczegółowo regulowane obowiązującymi przepisami prawa.   

VI. DANE OSOBOWE

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych Uczestników biorących udział w Programie Punktowym odbywa się na zasadach określonych w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO”.

1. Administratorem danych osobowych jest Max & Mrau Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000765954, NIP 9471999060, BDO:  000151405, o kapitale zakładowym w wysokości 2.655.000 złotych. 2. Kontakt z Administratorem możliwy jest:

a)     za pomocą adresu korespondencyjnego: ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź  (z dopiskiem „Dane osobowe);

b)     za pośrednictwem powołanego Inspektora Ochrony Danych, na adres e-mail: iod@maxandmrau.pl.

3. Dane osobowe przetwarzane są w związku z uczestnictwem w Programie Punktowym poprzez dobrowolną akceptację niniejszego Regulaminu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Ponadto, dane osobowe  będą przetwarzane na potrzeby reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń (na podstawie prawnie uzasadnionego interesu  – polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie wiąże się z brakiem możliwość uczestnictwa w Programie Punktowym. Administrator nie dokonuje profilowania w ramach przetwarzania danych osobowych dla powyższych celów. 4. Administrator informuje, że Uczestnik Programu Punktowego ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Jednocześnie Administrator informuje, że każda osoba której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna iż przetwarzania danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

5. Dane osobowe Uczestnika zebrane przez Organizatora mogą zostać przekazane upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa organom państwowym. Dane osobowe Uczestnika nie są przekazywane do państw trzecich (poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego) czy tez organizacji międzynarodowych.

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika w celach wskazanych w ustępie 3 powyżej, Organizator będzie je przetwarzał przez okres:

a)     w przypadku uczestnictwa w Programie Punktowym przez okres realizacji Programu Punktowego do momentu rezygnacji przez Uczestnika;

b)     w przypadku przetwarzania danych na potrzeby reklamacji, dochodzenia i obrony roszczeń, do czasu ich ustania lub zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania .

7. Organizator stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.  

VIIPOSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  Wszelkie pytania i uwagi można kierować na oficjalny adres e-mail: pomoc@maxandmrau.pl.

2.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu lub zasad akcji specjalnych. W takim przypadku Uczestnik zostanie poinformowany o zmianach co najmniej na 14 dni przed terminem zmiany poprzez udostępnienie zmienionego Regulaminu lub zasad akcji specjalnej na stronie internetowej www.maxandmrau.pl, chyba że obowiązujące przepisy prawa lub orzeczenie uprawnionego organu będzie wymagało wprowadzenia zmian w krótszym terminie. W przypadku zakończenia Programu Punktowego Uczestnik ma 60 dni od momentu ogłoszenia na www.maxandmrau.pl informacji o zakończeniu Programu Punktowego na wykorzystanie punktów zebranych w ramach Programu Punktowego.

3.  Regulamin dostępny jest dla Uczestników w szczególności w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.maxandmrau.pl.

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

pixel