Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin Bonów Podarunkowych w sklepie Max and Mrau

Regulamin Bonów Podarunkowych w sklepie Max and Mrau

 

Obowiązuje od dn. 20.12.2018

 

§ 1. DEFINICJE

1. REGULAMIN - niniejszy regulamin określa zasady i warunki nabywania oraz realizacji Bonów Podarunkowych w Sklepie Internetowym Max&Mrau.

2. SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) MAX&MRAU – platforma handlowa on-line, mieszcząca się pod adresem www.maxandmrau.pl

3. BON PODARUNKOWY – bon towarowy otrzymywany przez Nabywcę w zamian za przekazanie środków pieniężnych w wysokości równej kwocie na którą opiewa Bon Podarunkowy do wykorzystania w Sklepie Max&Mrau.

4. WYDAWCA – Max & Mrau Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000765954, NIP 947-199-90-60. Kapitał zakładowy: 8 155 000 zł opłacony w całości. 

5. NABYWCA - podmiot, który w Sklepie Max&Mrau, dokonuje przekazania środków pieniężnych na rzecz Wydawcy w wysokości równiej wartości Bonu Towarowego, w zamian za co otrzymuje od Wydawcy Bon Podarunkowy o odpowiedniej wartości.

6. UŻYTKOWNIK - każdorazowy posiadacz Bonu Towarowego, który przedstawia go do realizacji w Sklepie Internetowym Max&Mrau.

7. TOWARY - rzeczy oferowane do sprzedaży w Sklepie Internetowym Max&Mrau.

 

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Bonu Podarunkowego w zamian na środki pieniężne w kwocie opowiadającej wartości Bonu Podarunkowego wybranego przez Nabywcę. Bony Podarunkowe są dostępne w trzech progach cenowych wynoszących:

• 50 zł.

• 100 zł.

• 200 zł.

2. W celu nabycia Bonu Podarunkowego Nabywca dokonuje zamówienia oraz wybiera metodę płatności zgodnie z Regulaminem Sklepu Max&Mrau.

3. Jeżeli Nabywca zamówił oprócz Bonu Podarunkowego inne Towary dostępne w sklepie maxandmrau.pl nie jest wtedy możliwa wysyłka zamówienia na pobraniem.

4. Bon Podarunkowy zachowuje ważność przez 12 miesięcy, licząc od daty w którym dokonano jego nabycia i wydania.

5. Okres ważności Bonu Podarunkowego nie może zostać przedłużony.

6. Każdy wydany Bon Podarunkowy jest zabezpieczony indywidualnym oraz jednorazowym kodem identyfikacyjnym. Kod służy do potwierdzenia transakcji dokonywanych przy użyciu Bonu Podarunkowego w Sklepie Internetowym Max&Mrau.

7. Bon Podarunkowy będzie wysyłany przez Wydawcę jako załącznik w formacie PDF (Portable Document Format) do wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej podany przez Nabywcę w ciągu dwóch dni roboczych od daty jego zakupu.

8. Bon Podarunkowy jest jednorazowego użytku.

9. Bon Podarunkowy nie podlega zwrotowi, wymianie na środki pieniężne w całości lub w części, w oparciu o art. 38 pkt. 1 ustawy z dn. 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827)

10. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone Bony Podarunkowe po ich wydaniu. Nabywcy jak i Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu roszczenia wobec Wydawcy.

11. Zbywca jest zobowiązany do poinformowania Użytkownika o warunkach niniejszego Regulaminu.

 

§ 3. ZASADY REALIZACJI BONÓW PODARUNKOWYCH

1. Użytkownik dokonuje realizacji Bonu Podarunkowego podczas składania zamówienia. Przy wyborze metody płatności należy wybrać bon towarowy oraz wpisać jego indywidualny jednorazowy kod identyfikacyjny, który znajduje się na Bonie Podarunkowym.

2. W sytuacji, gdy cena Towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Bonu Podarunkowego przekracza jego limit, Użytkownik zobowiązany jest do dopłaty różnicy ceny Towaru i wartości Bonu Podarunkowego w drodze płatności dokonywanych za pośrednictwem usług płatniczych dostępnych w Sklepie Max&Mrau.

3. W sytuacji, gdy cena Towarów nabywanych z wykorzystaniem Bonu Podarunkowego jest niższa niż wartość nominalna Bonu Podarunkowego, Użytkownikowi nie przysługuje prawo do otrzymania różnicy pomiędzy wartością nabytych Towarów a wartością Bonu Podarunkowego.

4. Bon Podarunkowy uprawnia Użytkownika do dokonania jednokrotnego zakupu z jego wykorzystaniem niezależnie od tego czy owa transakcja wyczerpie nominał, który został zapisany na Bonie Podarunkowym.

5. Po upływie terminu ważności Bonu Podarunkowego, Nabywcy oraz Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia z tytułu niewykorzystanego Bonu Podarunkowego, w szczególności nie przysługuje roszczenie o zwrot niewykorzystanych środków pieniężnych przekazanych Wydawcy.

6. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Bonu Podarunkowego w przypadku upływu jego terminu ważności, uzasadnionej wątpliwości odnoście jego autentyczności oraz wystąpienia niezależnej od Wydawcy awarii systemu sprzedażowego w Sklepie Internetowym Max&Mrau.

 

§ 4. ZWROTY I WYMIANA TOWARÓW

1. Towary zakupione w Sklepie Internetowym Max&Mrau podlegają wymianie lub zwrotowi w terminie do 45 dni od momentu otrzymania przesyłki (zwrócić można wyłącznie towar w stanie nienaruszonym, bez śladów użytkowania).

2. Poza przypadkami, o których mowa w ust. 1 powyżej, Towary zakupione w Sklepie Internetowym z wykorzystaniem Bonu Podarunkowego podlegają zamianie lub zwrotowi w przypadku zgłoszenia uzasadnionej reklamacji Towarów zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. 2016, poz.380) dotyczącymi rękojmi, jeżeli stwierdzona zostanie wada stanowiąca o niezgodności Towaru z umową.

3. W przypadku zwrotu Towarów nabytych w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Bonu Podarunkowego, zwrot środków odbywa się poprzez wydanie nowego Bonu Podarunkowego o wartości zwracanych Towarów lub na wirtualne saldo Klienta w Sklepie Internetowym Max&Mrau.

 

§ 5. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje związane z realizacją Bonów Podarunkowych można składać pisemnie na adres Wydawcy lub e-mail pomoc@maxandmrau.pl

2. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Wydawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty złożenia reklamacji.

 

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie zapisy w Regulaminie Sklepu Internetowego Max&Mrau oraz przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym ustawy z dn. 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93) , ustawy z dn. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

2. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn organizacyjnych, prawnych lub technicznych. O każdej zmianie Regulaminu Wydawca powiadomi na Stronie Sklepu Internetowego z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie nowego brzmienia Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.

3. Wydanie Bonu Podarunkowego nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.

 

pixel