Ekspresowa wysyłka
Fachowe porady
40 dni na zwrot
Darmowa dostawa od 99 zł

REGULAMIN SKLEPU MAX & MRAU
(obowiązuje od 09.01.2023 roku)


1. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
1.1. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży.
1.2. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku.
1.3. PRAWO KONSUMENCKIE – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
1.4. KONSUMENT – osoba fizyczna, dla której zawarcie Umowy sprzedaży nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Postanowienia dotyczące Konsumenta zawarte w niniejszym Regulaminie, stosuje się również do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, tj osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
1.5. PRODUKT – karma dla zwierząt, karma dla zwierząt specjalistyczna, suplement diety, kosmetyk, akcesoria dla zwierząt oraz pozostałe produkty dostępne w Sklepie internetowym i będące przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
1.6. PRZEDSIĘBIORCA Z UPRAWNIENIAMI KONSUMENTA - do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
1.7 RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
1.8. SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – serwis internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem www.maxandmrau.pl, za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę.
1.9. SPRZEDAWCA – Max & Mrau Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000765954, NIP 9471999060, BDO: 000151405, kapitał zakładowy w wysokości: 8 155 000 zł opłacony w całości.
1.10. STRONA – Sprzedawca lub Klient.
1.11. UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA) – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.
1.12. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki.
1.13. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH– umowa o świadczenie Usług Elektronicznych zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepy.
1.14. USŁUGI ELEKTRONICZNE– usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
1.15. USTAWA O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem (lub Przedsiębiorcą z uprawnieniami konsumenta) przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
2.2. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego.
2.3. Sklep Internetowy prowadzony jest przez Sprzedawcę.
2.4. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania oferowanych Produktów oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu:
  • Chrome w wersji 49 i wyższych
  • Firefox w wersji 43 i wyższych
  • MS Internet Explorer w wersji 10 i wyższych
  • Microsoft Edge w wersji 13 i wyższych
  • Opera w wersji 36 i wyższych
  • Safari w wersji 4 i wyższych
 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 • włączona obsługa plików Cookies,
 • zainstalowany program FlashPlayer.
  2.5. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
  2.6. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Konsumentowi produktu zgodnego z Umową sprzedaży.
  2.7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia lub przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
  2.8. Składanie zamówień na Produkty jest możliwe po założeniu konta Klienta dostępnego w panelu klienta na stronie Sklepu albo bez zakładania konta Klienta przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.
  2.9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie przez Klienta osobom trzecim adresu poczty elektronicznej lub danych pozwalających na korzystanie z konta Klienta.
  2.10. W sprawach związanych ze sprzedażą Produktów za pośrednictwem Sklepu można kontaktować się ze Sprzedającym na adres e-mail: pomoc@maxandmrau.pl, pod adresem korespondencyjnym: Max&Mrau sp.z o.o. ul. Zbąszyńska 3 91-342 Łódź bądź pod nr tel. 800- 333- 200.

3. ZAKŁADANIE I OBSŁUGA KONTA KLIENTA

3.1. W celu założenia konta Klienta w Sklepie należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny w panelu klienta na stronie Sklepu Założenie i utrzymywanie konta Klienta jest bezpłatne.
3.2. Logowanie się do konta Klienta odbywa się poprzez podanie loginu i hasła wskazanych w formularzu rejestracyjnym.
3.3. Klient może w każdej chwili zmienić swoje dane osobowe lub usunąć konto Klienta. Wszelkie modyfikacje danych można wykonać po zalogowaniu się na konto klienta na stronie Sklepu internetowego.

4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

4.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronie internetowej Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
4.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatek VAT. Niezależnie od ceny Produktu, Klient ponosi koszt dostawy Produktu zgodnie z wybraną formą przesyłki i cennikiem zawartym na stronie internetowej Sklepu internetowego.
4.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
4.4. W celu złożenia Zamówienia na Produkt, Klient zobowiązany jest wejść na stronę internetową Sklepu www.maxandmrau.pl, za pomocą interaktywnego formularza dokonać wyboru Produktu, zalogować się do konta Klienta lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji i wysłać prawidłowo wypełniony elektroniczny formularz Zamówienia.
4.5. W trakcie składania Zamówienia bez zalogowania do konta Klienta należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia Zamówienia i dostawy Produktu: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej (za pomocą których Sprzedawca może kontaktować się z Klientem w sprawie realizacji jego zamówienia), Produkt, liczbę Produktów, sposób płatności, sposób dostawy. W trakcie składania Zamówienia – do momentu ostatecznego złożenia Zamówienia – Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. Podanie danych osobowych wskazanych w formularzu jest niezbędne do złożenia Zamówienia.
W trakcie składania Zamówienia z zalogowaniem do konta Klienta należy: zalogować się do konta Klienta, wskazać Produkt, liczbę Produktów, sposób płatności, sposób dostawy, dane do wysyłki. W trakcie składania Zamówienia – do momentu ostatecznego złożenia Zamówienia – Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych.
4.6. Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w formularzu pola: „ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”
4.7. Klient może również złożyć Zamówienie telefonicznie dzwoniąc pod numer bezpłatnej infolinii 800 333 200 lub e-mailem pisząc na adres pomoc@maxandmrau.pl
4.8. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie (1) potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem oraz (2) przyjmuje Zamówienie do realizacji – w tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży, co skutkuje obowiązkiem zapłaty przez klienta ceny sprzedaży i kosztów przesłania Produktu. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcia go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail).

5. DOSTAWA

5.1. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży Produkt zostanie wysłany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia, w którym kwota odpowiadająca cenie sprzedaży i kosztom przesłania Produktu wpłynęła na wskazany przez Sprzedawcę rachunek bankowy. W zależności od wybranego przez Klienta sposobu dostawy należy doliczyć czas dostarczenia przesyłki przez przewoźnika.
5.2. Sprzedawca dostarczy Produkty zgodnie z wyborem Klienta:
5.2.1. za pośrednictwem kuriera wskazanego przez Sprzedawcę – maksymalny czas dostarczenia przesyłki to 2 dni robocze
5.2.2. za pośrednictwem InPost S.A. (przesyłka do paczkomatu) – maksymalny czas dostarczenia przesyłki to 2 dni robocze
5.3. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5.4. Informacja o kosztach dostawy jest dostępna na stronie Sklepu internetowego Płatność i dostawa (maxandmrau.pl) link do strony sklepu.

6. PŁATNOŚĆ

6.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
6.1.1. przelewem bankowym. W przypadku dokonywania płatności przelewem bankowym wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedawcę. Dokonując wpłaty, należy podać w tytule przelewu numer zamówienia w formacie rok/miesiąc/numer zamówienia.
6.1.2. przy użyciu systemu płatności PayU S.A. Usługi w ramach tego systemu płatności świadczy PayU S.A z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 186, 60-166 Poznań, NIP: 7792308495, REGON: 300523444, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000274399, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000,00 złotych w całości opłaconym, krajowa instytucja płatnicza w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, wpisana do rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012 (zwana dalej "PayU"). Nadzór nad wykonywaniem przez PayU działalności w zakresie usług płatniczych sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.
6.1.3 płatność przy odbiorze paczki nadanej za pobraniem.

7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

7.1. Konsument, który zawarł Umowę sprzedaży może od niej odstąpić bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 45 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta albo poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu na adres podany przez Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego albo poprzez wypełnienie i przesłanie elektronicznego formularza odstąpienia od umowy dostępnego na stronie Sklepu. Zwrot zakupionego Produktu bez przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy nie wywołuje skutku w postaci odstąpienia od umowy, w następstwie czego Produkt zostanie zwrócony Konsumentowi na jego koszt.
7.2. Termin 45 dni, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży liczy się od dnia otrzymania zamówionego Produktu przez Konsumenta.
7.3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, z którego może skorzystać Konsument w realizacji prawa wskazanego w pkt 7.1. dostępny jest w panelu Klienta lub na stronie Sklepu Reklamacje i zwroty. (maxandmrau.pl)
7.4. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.
7.5. Konsument zobowiązany jest do zwrotu Produktu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, na adres podany przez Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego przesyłką nadaną na swój koszt. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech oraz funkcjonowania Produktu.
7.6. Sprzedawca dokonuje zwrotu dokonanych przy zakupie Produktu przez Konsumenta płatności, tj. ceny Produktu i kosztów jego dostarczenia z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie terminu zwrotu, jeśli Klient nie wskaże numeru rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot należności, bądź nie przekaże wszystkich danych koniecznych do dokonania zwrotu.
7.7. Sprzedawca dokonuje zwrotu wskazanych wyżej płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, z zastrzeżeniem pkt 7.6. powyżej, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
7.8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

 • w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;

8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

8.1.W przypadku niezgodności z Produktu z Umową sprzedaży Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące zgodności towaru z umową zawarte w Prawie Konsumenckim. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową Sprzedaży.
8.2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejącą w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia jest dłuższy. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności towaru z umową określonego w zdaniu poprzednim, jeżeli brak ten podstępnie zataił.
8.3. Jeżeli towar jest niezgodny z Umową Sprzedaży, Klient może żądać jego naprawy lub wymiany. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Klient żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Klient żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
8.4. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został on poinformowany przez Klienta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Klient go nabył.
8.5. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca, który odbiera od Klienta towar na swój koszt. Sposoby udostępnienia Sprzedawcy towaru do odbioru określone są na stronie Sklepu w zakładce: Reklamacje i zwroty. (maxandmrau.pl).
8.6. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy: (i) Sprzedawca odmówił lub nie doprowadził towaru do zgodności z umową, (ii) brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową; (iii) brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego żądania naprawy lub wymiany (iv) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
8.7. Sprzedawca zwraca Klientowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia klienta o obniżeniu ceny.
8.8. W razie odstąpienia od umowy Klient niezwłocznie zwraca towar Sprzedawcy na jego koszt. Sposoby udostępnienia Sprzedawcy towaru do odbioru określone są na stronie Sklepu w zakładce Reklamacje i zwroty. (maxandmrau.pl).
8.9. Sprzedawca zwraca Klientowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Reklamacje można składać pisemnie na adres Sklepu: Max&Mrau sp. z o.o. ul. Zbąszyńska 3 91-342 Łódź lub na adres e-mail: pomoc@maxandmrau.pl Zalecamy podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji
8.10. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę niezwłocznie, a odpowiedź do Klienta zostanie wysłana nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
8.11. Odpowiedź Sprzedawcy jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub na adres korespondencyjny wskazany przez Klienta.
8.12. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres pomoc@maxandmrau.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.
8.13. Informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, m.in. pod następującymi adresami:.
https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
https://uokik.gov.pl/pomoc_dla_konsumentow.php
https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspekcji_handlowej.php
Konsument ma możliwość zwrócenia się o rozwiązanie ewentualnego sporu z wykorzystaniem wspólnotowej instytucji pozasądowego rozwiązywania sporów na platformie ODR - https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL

9. USŁUGI ELEKTRONICZNE ŚWIADCZONE ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU

9.1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu następujące Usługi Elektroniczne:

 • prowadzenie Konta Klienta, w ramach którego gromadzone są informacje o złożonych przez niego Zamówieniach;
 • interaktywny formularz umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia;
 • Newsletter.

9.2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej usługi elektronicznej.

9.3. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym. Klient obowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

9.4. Świadczenie przez Sprzedawcę Usług Elektronicznych jest bezpłatne.

9.5. Warunki zawierania Umów o Świadczenie Usług Elektronicznych są następujące:

 • Umowa o Świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta zostaje zawarta w momencie dokonania rejestracji.
 • Umowa o Świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientowi złożenie Zamówienia zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej usługi.
 • Umowa o Świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na wysyłaniu Newsletteru zostaje zawarta w momencie złożenia przez Klienta stosownego zamówienia na Stronie.
 • Umowa o Świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta oraz wysyłania Newslettera jest zawierana na czas nieoznaczony.
 • Umowa o Świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia jest zawierana jest zawierana w celu osiągnięcia rezultatu, którym jest złożenie Zamówienia.

9.6. Warunki rozwiązywania Umów o Świadczenie Usług Elektronicznych są następujące:

 • Klient może wypowiedzieć Umowę o Świadczenie Usługi Elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 2–dniowego terminu wypowiedzenia, wysyłając wiadomość drogą elektroniczną na adres: pomoc@maxandmrau.pl
 • Sprzedawca może wypowiedzieć Umowę o Świadczenie Usługi Elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w wypadku, gdy Klient obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14–dniowego okresu wypowiedzenia.
 • Wypowiedzenie Umowy o Świadczenie Usługi Elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania umowy.
 • Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać Umowę o Świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.

9.7. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych można zgłaszać na adres pomoc@maxandmrau.pl. lub pisemnie na adres Sprzedawcy.

9.8. Prosimy o podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

9.9. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysłana na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób.

9.10. Do Umów o Świadczenie Usług Elektronicznych stosuje się przepisy Ustawy o prawach konsumenta.

9.11 Konsument, który zawarł Umowę o Świadczenie Usługi Elektronicznej, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres pomoc@maxandmrau.pl lub pisemnie na adres Max&Mrau sp.z o.o. ul. Zbąszyńska 3 91-342 Łódź.
9.12. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o Świadczenie Usługi Elektronicznej, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na wskazany przez niego adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W razie odstąpienia od Umowy o Świadczenie Usługi Elektronicznej, umowa ta jest uważana za niezawartą.

9.13. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy o Świadczenie Usługi Elektronicznej na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu. Pouczenie o odstąpieniu od Umowy o Świadczenie Usługi elektronicznej zawarte jest w Załączniku nr 4 do Regulaminu.

10. FAKTURA ELEKTRONICZNA

10.1. Akceptując niniejszy Regulamin Klient dokonujący zakupu oferowanych Produktów automatycznie zgłasza żądanie otrzymania faktury zamiast paragonu fiskalnego. Jednocześnie, wyraża on zgodę na otrzymywanie faktury (w tym duplikatów i faktur korygujących) w postaci elektronicznej, zgodnie z art. 106n ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późniejszymi zmianami). Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.
10.2. Faktura elektroniczna będzie przesyłana jako załącznik w formacie PDF (Portable Document Format) do wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta. Format PDF (Portable Document Format) gwarantuje autentyczność ich pochodzenia, czytelność oraz integralność ich treści. W celu spełnienia obowiązku czytelności i integralności treści faktury, system poprzez wprowadzone systemy kontrolne zapewnia, że dane pierwotnie wprowadzone na fakturze nie zostały zmienione - istnieje możliwość sprawdzenia daty ostatniej modyfikacji. Za datę skutecznego doręczenia faktury uznawana jest data zarejestrowania wysyłki na serwerze Sprzedawcy – dotyczy to zarówno faktur jak i faktur korygujących oraz duplikatów. Dowodem dostarczenia wiadomości zawierającej fakturę korygującą na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta, będzie automatyczne potwierdzenie doręczenia wygenerowane przez serwer pocztowy Klienta.
10.3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie faktury elektronicznej przez Klienta, jeżeli jest ono spowodowane z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, w szczególności jeżeli jest ono skutkiem podania przez Klienta nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu poczty elektronicznej; utraty prawa korzystania przez Klienta ze wskazanego adresu poczty elektronicznej; zakwalifikowania przez system informatyczny, z którego korzysta Klient wiadomości, do której załączona została faktura elektroniczna jako spam; braku dostępu Klienta do połączenia internetowego; usunięcia przez Klienta wiadomości, do której załączona została faktura elektroniczna; uznania przez Klienta załącznika zawierającego fakturę elektroniczną za zarażony wirusem komputerowym. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Klienta wskazane przez niego przy rejestracji jako właściwe do wystawienia faktury VAT.
10.4. Akceptacja Klienta w przedmiocie przesyłania faktur (w tym duplikatów i faktur korygujących) w postaci elektronicznej nie wyłącza prawa Sprzedawcy do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej w przypadkach problemów technicznych uniemożliwiających przesłanie faktur w formie elektronicznej. Sprzedawca może z przyczyn technicznych lub z innych przyczyn niezależnych od niego zawiesić lub zakończyć przesyłanie faktur elektronicznych.
10.5. Klient może zmienić adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który przesyłane są faktury elektroniczne lub zrezygnować z otrzymywania faktur elektronicznych poprzez przesłanie wiadomości na adres pomoc@maxandmrau.pl. W przypadku braku powiadomienia Sprzedawcy przez Klienta o zmianie adresu e-mail, korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres e-mail uważa się za prawidłowo doręczoną.

11. PROGRAM PUNKTOWY

Z chwilą rejestracji i utworzenia konta w sklepie maxandmrau.pl Klient automatycznie przystępuje do bezpłatnego Programu Punktowego. Szczegóły dotyczące warunków uczestnictwa w Programie znajdują się Regulaminie dostępnym tutaj REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO (maxandmrau.pl).

12. POSTANOWIENIE KOŃCOWE

12.1. Sprzedawca umożliwia publikowanie opinii o Produktach na Stronie Sklepu. Opinie, które pochodzą od Klientów, którzy zostali przez Sprzedawcę zweryfikowani jako Klienci, którzy używali danego produktu lub go nabyli są oznaczone na stronie Sklepu poprzez zwrot „Opinia potwierdzona zakupem”. Pozostałe opinie nie zostały zweryfikowane przez Sprzedającego pod względem tego, czy pochodzą od Klientów , którzy używali danego produktu lub go nabyli – takie opinie oznaczone są poprzez: „Opinia niepotwierdzona zakupem”. Weryfikacja czy Klient kupił lub używał Produkt odbywa się za pomocą wewnętrznych mechanizmów systemu operacyjnego Sklepu Internetowego.
12.2. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
12.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
12.4. Wybór prawa polskiego nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a Sprzedawca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.

12.5. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego Regulamin.

12.6. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie Regulaminu na stronie internetowej Sklepu internetowego.
12.7. powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zostają poddane właściwym sądom powszechnym,
12.8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn organizacyjnych, prawnych lub technicznych. Sprzedawca poinformuje Klientów o każdej zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną na adres email podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Dodatkowo, o każdej zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi Klientów na Stronie Sklepu Internetowego z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Do Zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie nowego brzmienia Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia Zamówienia.