Darmowa dostawa od 119,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

REGULAMIN SKLEPU MAX & MRAU (obowiązuje od 1 sierpnia 2017 roku)

 

REGULAMIN obowiązujący od 1 sierpnia 2017 roku
REGULAMIN obowiązujący od 25 maja 2018 roku
REGULAMIN obowiązujący od 1 lipca 2019 roku
REGULAMIN obowiązujący od 24 października 2019 roku 
 
 

REGULAMIN SKLEPU MAX & MRAU

(obowiązuje od 1 sierpnia 2017 roku)

1.   DEFINICJE

 Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 

1.1.   KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży.

1.2.   KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku.

1.3.   PRAWO KONSUMENCKIE – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

1.4.   KONSUMENT – osoba fizyczna, dla której zawarcie Umowy sprzedaży nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.5.   PRODUKT –karma dla zwierząt, karma dla zwierząt specjalistyczna, suplement diety, kosmetyk, akcesoria dla zwierząt oraz pozostałe produkty dostępne w Sklepie internetowym i będące przedmiotem Umowy między Klientem a Sprzedawcą.

1.6.   SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – serwis internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem www.maxandmrau.pl, za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę.

1.7.   SPRZEDAWCA – epruf S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000319410, NIP 947-19-58- 279, kapitał zakładowy w wysokości 700.000 złotych w całości opłacony.

1.8.   STRONA – Sprzedawca lub Klient.

1.9.   UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA) – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.

1.10.   ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki.    

2.   POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1.   Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

2.2.   Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego.

2.3.   Sklep Internetowy prowadzony jest przez Sprzedawcę.

2.4.   Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania oferowanych Produktów oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

-  urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu:

·       Chrome w wersji 49 i wyższych
·       Firefox w wersji 43 i wyższych
·       MS Internet Explorer w wersji 10 i wyższych
·       Microsoft Edge w wersji 13 i wyższych
·       Opera w wersji 36 i wyższych
·       Safari w wersji 4 i wyższych  

-  aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
-  włączona obsługa plików Cookies, 
-  zainstalowany program FlashPlayer.  

2.5.   Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

2.6.   Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Konsumentowi produktu bez wad.

2.7.   Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia lub przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2.8.   Składanie zamówień na Produkty jest możliwe po założeniu konta Klienta dostępnego w panelu klienta na stronie Sklepu albo bez zakładania konta Klienta przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.

2.9.   Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie przez Klienta osobom trzecim adresu poczty elektronicznej lub danych pozwalających na korzystanie z konta Klienta.    

3.   ZAKŁADANIE I OBSŁUGA KONTA KLIENTA

3.1.   W celu założenia konta Klienta w Sklepie należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny w panelu klienta na stronie Sklepu Rejestracja. Założenie i utrzymywanie konta Klienta jest bezpłatne.

3.2.   Logowanie się do konta Klienta odbywa się poprzez podanie loginu i hasła wskazanych w formularzu rejestracyjnym.

3.3.   Klient może w każdej chwili zmienić swoje dane osobowe lub usunąć konto Klienta. Wszelkie modyfikacje danych można wykonać po zalogowaniu się na konto klienta na stronie Sklepu internetowego.      

4.   WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

4.1.   Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronie internetowej Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

4.2.   Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatek VAT. Niezależnie od ceny Produktu, Klient ponosi koszt dostawy Produktu zgodnie z wybraną formą przesyłki i cennikiem zawartym na stronie internetowej Sklepu internetowego.

4.3.   Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

4.4.   W celu złożenia Zamówienia na Produkt, Klient zobowiązany jest wejść na stronę internetową Sklepu maxandmrau.pl , za pomocą interaktywnego formularza dokonać wyboru Produktu, zalogować się do konta Klienta lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji i wysłać prawidłowo wypełniony elektroniczny formularz Zamówienia.

4.5.   W trakcie składania Zamówienia bez zalogowania do konta Klienta należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia Zamówienia i dostawy Produktu: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej (za pomocą których Sprzedawca może kontaktować się z Klientem w sprawie realizacji jego zamówienia), Produkt, liczbę Produktów, sposób płatności, sposób dostawy. W trakcie składania Zamówienia – do momentu ostatecznego złożenia Zamówienia – Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. Podanie danych osobowych wskazanych w formularzu jest niezbędne do złożenia Zamówienia. W trakcie składania Zamówienia z zalogowaniem do konta Klienta należy: zalogować się do konta Klienta, wskazać Produkt, liczbę Produktów, sposób płatności, sposób dostawy, dane do wysyłki. W trakcie składania Zamówienia – do momentu ostatecznego złożenia Zamówienia – Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych.

4.6.   Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w formularzu pola: „ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”

4.7.   Klient może również złożyć Zamówienie telefonicznie dzwoniąc pod numer bezpłatnej infolinii 800 333 200  lub e-mailem pisząc na adres pomoc@maxandmrau.pl

4.8.   Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie (1) potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem oraz (2) przyjmuje Zamówienie do realizacji – w tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży, co skutkuje obowiązkiem zapłaty przez klienta ceny sprzedaży i kosztów przesłania Produktu. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcia go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail).    

5.   DOSTAWA

5.1.   W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży Produkt zostanie wysłany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych licząc od dnia, w którym kwota odpowiadająca cenie sprzedaży i kosztom przesłania Produktu wpłynęła na wskazany przez Sprzedawcę rachunek bankowy. W zależności od wybranego przez Klienta sposobu dostawy należy doliczyć czas dostarczenia przesyłki przez przewoźnika.

5.2.   Sprzedawca dostarczy Produkty zgodnie z wyborem Klienta:

5.2.1.   za pośrednictwem kuriera wskazanego przez Sprzedawcę – maksymalny czas dostarczenia przesyłki to 2 dni robocze

5.2.2.   za pośrednictwem InPost S.A. (przesyłka do paczkomatu) – maksymalny czas dostarczenia przesyłki to 2 dni robocze

5.2.3.   za pośrednictwem Ruch S.A. (usługa Paczka w Ruchu) – maksymalny czas dostarczenia przesyłki to 4 dni robocze

5.3.   Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.4.   Informacja o kosztach dostawy jest dostępna na stronie Sklepu internetowego link do strony sklepu.    

6.   PŁATNOŚĆ

6.1.   Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

6.1.1.   przelewem bankowym. W przypadku dokonywania płatności przelewem bankowym wpłaty należy dokonać na rachunek nr:
29 1140 1108 0000 5872 3000 1013. Dokonując wpłaty należy podać w tytule przelewu numer Zamówienia w formacie rok/miesiąc/numer zamówienia.

6.1.2.   przy użyciu systemu płatności Dotpay. Usługi w ramach tego systemu płatności świadczy Dotpay S.A z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych, kapitale wpłaconym 4.000.000,00 złotych, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP14/2013, jako krajowa instytucja płatnicza.

6.1.3.  za pobraniem. W przypadku dokonywania płatności za pobraniem wpłaty należy dokonać za pośrednictwem kuriera.

 

7.   PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

7.1.   Konsument, który zawarł Umowę sprzedaży może od niej odstąpić bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 45 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres podany przez Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego. Konsument może również skorzystać z elektronicznego formularza odstąpienia od umowy dostępnego na stronie Sklepu.

7.2.   Termin 45 dni, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży liczy się od dnia otrzymania zamówionego Produktu przez Konsumenta.

7.3.   Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, z którego może skorzystać Konsument w realizacji prawa wskazanego w pkt 7.1. dostępny jest w panelu klienta na stronie Sklepu.

7.4.   W razie odstąpienia od Umowy, Umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.

7.5.   Konsument zobowiązany jest do zwrotu Produktu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, na adres podany przez Sprzedawcę  na stronie Sklepu internetowego przesyłką nadaną na swój koszt.

7.6.   Sprzedawca dokonuje zwrotu dokonanych przy zakupie Produktu przez Konsumenta płatności, tj. ceny Produktu i kosztów jego dostarczenia z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. Sprzedawca  może  wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.7.   Sprzedawca dokonuje zwrotu wskazanych wyżej płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, z zastrzeżeniem pkt 7.6. powyżej, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7.8.   Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

7.8.1.   świadczenia usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

7.8.2.   w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

7.8.3.   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

7.8.4.   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

7.8.5.   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

7.8.6.   w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7.8.7.   w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

7.8.8.   w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

7.8.9.   w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

7.8.10.   dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

7.8.11.   zawartej w drodze aukcji publicznej;

7.8.12.   świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

7.8.13.   dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.    

8.   TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

8.1.   W przypadku wystąpienia wady zakupionego Produktu Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilny. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

8.2.   Reklamacje można składać pisemnie na adres Sprzedawcy lub e-mail pomoc@maxandmrau.pl z wykorzystaniem formularza reklamacyjnego dostępnego w panelu klienta na stronie Sklepu. Klient może również skorzystać z elektronicznego formularza reklamacyjnego dostępnego w panelu klienta na stronie Sklepu.

8.3.   Zalecamy podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w  szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji.

8.4.   Klient składając reklamację jest zobowiązany dostarczyć Sprzedawcy na adres podany przez Sprzedawcę na stronie Sklepu Internetowego zakupiony Produkt wraz dowodem zakupu. Zalecamy w związku z tym uprzedni kontakt telefoniczny lub emailowy ze Sprzedawcą. 

8.5.   Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

8.6.   Odpowiedź sprzedawcy jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

8.7.   Informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

8.8.   Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: -  Konsument może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą; -   Konsument może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. -  Konsument ma możliwość zwrócenia się o rozwiązanie ewentualnego sporu z wykorzystaniem wspólnotowej instytucji pozasądowego rozwiązywania sporów na platformie ODR - https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL    

9.   DANE OSOBOWE

9.1.   Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest: epruf S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź.

9.2.   Dane osobowe Klienta zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji zawartej z nim Umowy sprzedaży, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na wykorzystywanie jego danych osobowych w innych celach - w zakresie adekwatnym do celu ich pozyskiwania. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Ma on również prawo do odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.

9.3.   Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży skutkuje odmową zawarcia tej umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu internetowego.

9.4.   Dane osobowe Klientów Administrator przetwarza w zakresie adekwatnym do celu ich pozyskiwania, z zachowaniem warunków określonych ustawą o ochronie danych osobowych. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Klientów osobom trzecim zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

9.5.   Dane osobowe Klientów będą udostępniane podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa a także przekazywane podmiotom świadczącym usługi dostawy produktów.    

10.   FAKTURA ELEKTRONICZNA

10.1.   Akceptując niniejszy Regulamin Klient dokonujący zakupu oferowanych Produktów automatycznie zgłasza żądanie otrzymania faktury zamiast paragonu fiskalnego. Jednocześnie, wyraża on zgodę na otrzymywanie faktury (w tym duplikatów i faktur korygujących) w postaci elektronicznej, zgodnie z art. 106n ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późniejszymi zmianami). Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.

10.2.   Faktura elektroniczna będzie przesyłana jako załącznik w formacie PDF (Portable Document Format) do wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta. Format PDF (Portable Document Format) gwarantuje autentyczność ich pochodzenia, czytelność oraz integralność ich treści. W celu spełnienia obowiązku czytelności i integralności treści faktury, system poprzez wprowadzone systemy kontrolne zapewnia, że dane pierwotnie wprowadzone na fakturze nie zostały zmienione - istnieje możliwość sprawdzenia daty ostatniej modyfikacji. Za datę skutecznego doręczenia faktury uznawana jest data zarejestrowania wysyłki na serwerze Sprzedawcy – dotyczy to zarówno faktur jak i faktur korygujących oraz duplikatów. Dowodem dostarczenia wiadomości zawierającej fakturę korygującą na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta, będzie automatyczne potwierdzenie doręczenia wygenerowane przez serwer pocztowy Klienta.

10.3.   Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie faktury elektronicznej przez Klienta, jeżeli jest ono spowodowane z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, w szczególności jeżeli jest ono skutkiem podania przez Klienta nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu poczty elektronicznej; utraty prawa korzystania przez Klienta ze wskazanego adresu poczty elektronicznej; zakwalifikowania przez system informatyczny, z którego korzysta Klient wiadomości, do której załączona została faktura elektroniczna jako spam; braku dostępu Klienta do połączenia internetowego; usunięcia przez Klienta wiadomości, do której załączona została faktura elektroniczna; uznania przez Klienta załącznika zawierającego fakturę elektroniczną za zarażony wirusem komputerowym. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Klienta wskazane przez niego przy rejestracji jako właściwe do wystawienia faktury VAT.

10.4.   Akceptacja Klienta w przedmiocie przesyłania faktur (w tym duplikatów i faktur korygujących) w postaci elektronicznej nie wyłącza prawa Sprzedawcy do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej w przypadkach problemów technicznych uniemożliwiających przesłanie faktur w formie elektronicznej. Sprzedawca może z przyczyn technicznych lub z innych przyczyn niezależnych od niego zawiesić lub zakończyć przesyłanie faktur elektronicznych.

10.5.   Klient może zmienić adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który przesyłane są faktury elektroniczne lub zrezygnować z otrzymywania faktur elektronicznych poprzez przesłanie wiadomości na adres pomoc@maxandmrau.pl. W przypadku braku powiadomienia Sprzedawcy przez Klienta o zmianie adresu e-mail, korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres e-mail uważa się za prawidłowo doręczoną.    

11.   POSTANOWIENIE KOŃCOWE

11.1.   Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

11.2.   W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

11.2.1.   Wybór prawa polskiego nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a Sprzedawca (1) wykonuje swoją działalność  gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.

11.3.   Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego. Regulamin
 
11.4.   Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie Regulaminu na stronie internetowej Sklepu internetowego.

11.5.   Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

11.6.   Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn organizacyjnych, prawnych lub technicznych. O każdej zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi Klientów na Stronie Sklepu Internetowego z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Do Zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie nowego brzmienia Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia Zamówienia.

 

Formularz reklamacji

Formularz odstąpienia od umowy

 

pixel