Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

REGULAMIN SKLEPU MAX & MRAU (obowiązuje od 09.11.2020 roku)

 

REGULAMIN obowiązujący od 1 sierpnia 2017 roku
REGULAMIN obowiązujący od 25 maja 2018 roku
REGULAMIN obowiązujący od 1 lipca 2019 roku
REGULAMIN obowiązujący od 24.10.2019 roku
Ważne!
REGULAMIN obowiązujący od 16 listopada 2020 roku


 

REGULAMIN SKLEPU MAX & MRAU

(obowiązuje od 09.11.2020 roku)

 

 

1. DEFINICJE


Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży.

1.2. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku.

1.3. PRAWO KONSUMENCKIE – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

1.4. KONSUMENT – osoba fizyczna, dla której zawarcie Umowy sprzedaży nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.5. PRODUKT – karma dla zwierząt, karma dla zwierząt specjalistyczna, suplement diety, kosmetyk, akcesoria dla zwierząt oraz pozostałe produkty dostępne w Sklepie internetowym i będące przedmiotem Umowy między Klientem a Sprzedawcą.

1.6. RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

1.7. SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – serwis internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem www.maxandmrau.pl, za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę.

1.8. SPRZEDAWCA – Max & Mrau Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000765954, NIP 9471999060, kapitał zakładowy w wysokości: 2 655 000 zł opłacony w całości. 

1.9. STRONA – Sprzedawca lub Klient.

1.10. UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA) – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.

1.11. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki.

 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE


2.1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

2.2. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego.

2.3. Sklep Internetowy prowadzony jest przez Sprzedawcę.

2.4. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania oferowanych Produktów oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

- urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu:
     • Chrome w wersji 49 i wyższych
     • Firefox w wersji 43 i wyższych
     • MS Internet Explorer w wersji 10 i wyższych
     • Microsoft Edge w wersji 13 i wyższych
     • Opera w wersji 36 i wyższych
     • Safari w wersji 4 i wyższych
- aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
- włączona obsługa plików Cookies,
- zainstalowany program FlashPlayer.

2.5. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

2.6. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Konsumentowi produktu bez wad.

2.7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia lub przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2.8. Składanie zamówień na Produkty jest możliwe po założeniu konta Klienta dostępnego w panelu klienta na stronie Sklepu albo bez zakładania konta Klienta przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.

2.9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie przez Klienta osobom trzecim adresu poczty elektronicznej lub danych pozwalających na korzystanie z konta Klienta.


3. ZAKŁADANIE I OBSŁUGA KONTA KLIENTA

3.1. W celu założenia konta Klienta w Sklepie należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny w panelu klienta na stronie Sklepu  Rejestracja. Założenie i utrzymywanie konta Klienta jest bezpłatne.

3.2. Logowanie się do konta Klienta odbywa się poprzez podanie loginu i hasła wskazanych w formularzu rejestracyjnym.

3.3. Klient może w każdej chwili zmienić swoje dane osobowe lub usunąć konto Klienta. Wszelkie modyfikacje danych można wykonać po zalogowaniu się na konto klienta na stronie Sklepu internetowego.

 

4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY


4.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronie internetowej Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

4.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatek VAT. Niezależnie od ceny Produktu, Klient ponosi koszt dostawy Produktu zgodnie z wybraną formą przesyłki i cennikiem zawartym na stronie internetowej Sklepu internetowego.

4.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

4.4. W celu złożenia Zamówienia na Produkt, Klient zobowiązany jest wejść na stronę internetową Sklepu www.maxandmrau.pl, za pomocą interaktywnego formularza dokonać wyboru Produktu, zalogować się do konta Klienta lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji i wysłać prawidłowo wypełniony elektroniczny formularz Zamówienia.

4.5. W trakcie składania Zamówienia bez zalogowania do konta Klienta należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia Zamówienia i dostawy Produktu: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej (za pomocą których Sprzedawca może kontaktować się z Klientem w sprawie realizacji jego zamówienia), Produkt, liczbę Produktów, sposób płatności, sposób dostawy. W trakcie składania Zamówienia – do momentu ostatecznego złożenia Zamówienia – Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. Podanie danych osobowych wskazanych w formularzu jest niezbędne do złożenia Zamówienia.
W trakcie składania Zamówienia z zalogowaniem do konta Klienta należy: zalogować się do konta Klienta, wskazać Produkt, liczbę Produktów, sposób płatności, sposób dostawy, dane do wysyłki. W trakcie składania Zamówienia – do momentu ostatecznego złożenia Zamówienia – Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych.

4.6. Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w formularzu pola: „ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”

4.7. Klient może również złożyć Zamówienie telefonicznie dzwoniąc pod numer bezpłatnej infolinii 800 333 200 lub e-mailem pisząc na adres pomoc@maxandmrau.pl

4.8. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie (1) potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem oraz (2) przyjmuje Zamówienie do realizacji – w tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży, co skutkuje obowiązkiem zapłaty przez klienta ceny sprzedaży i kosztów przesłania Produktu. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcia go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail).

 

5. DOSTAWA


5.1. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży Produkt zostanie wysłany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia, w którym kwota odpowiadająca cenie sprzedaży i kosztom przesłania Produktu wpłynęła na wskazany przez Sprzedawcę rachunek bankowy. W zależności od wybranego przez Klienta sposobu dostawy należy doliczyć czas dostarczenia przesyłki przez przewoźnika.

5.2. Sprzedawca dostarczy Produkty zgodnie z wyborem Klienta:

5.2.1. za pośrednictwem kuriera wskazanego przez Sprzedawcę – maksymalny czas dostarczenia przesyłki to 2 dni robocze

5.2.2. za pośrednictwem InPost S.A. (przesyłka do paczkomatu) – maksymalny czas dostarczenia przesyłki to 2 dni robocze

5.3. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.4. Informacja o kosztach dostawy jest dostępna na stronie Sklepu internetowego link do strony sklepu.

 

6. PŁATNOŚĆ


6.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

6.1.1. przelewem bankowym. W przypadku dokonywania płatności przelewem bankowym wpłaty należy dokonać na rachunek nr: 10 1140 1010 0000 5622 4800 1005. Dokonując wpłaty należy podać w tytule przelewu numer Zamówienia w formacie rok/miesiąc/numer zamówienia.

6.1.2. przy użyciu systemu płatności Dotpay. Usługi w ramach tego systemu płatności świadczy Dotpay S.A z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych, kapitale wpłaconym 4.000.000,00 złotych, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP14/2013, jako krajowa instytucja płatnicza.


7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY


7.1. Konsument, który zawarł Umowę sprzedaży może od niej odstąpić bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 45 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta albo poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu na adres podany przez Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego albo poprzez wypełnienie i przesłanie elektronicznego formularza odstąpienia od umowy dostępnego na stronie Sklepu. Zwrot zakupionego Produktu bez przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy nie wywołuje skutku w postaci odstąpienia od umowy, w następstwie czego Produkt zostanie zwrócony Konsumentowi na jego koszt.

7.2. Termin 45 dni, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży liczy się od dnia otrzymania zamówionego Produktu przez Konsumenta.

7.3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, z którego może skorzystać Konsument w realizacji prawa wskazanego w pkt 7.1. dostępny jest w panelu klienta na stronie Sklepu.

7.4. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.

7.5. Konsument zobowiązany jest do zwrotu Produktu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, na adres podany przez Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego przesyłką nadaną na swój koszt. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech oraz funkcjonowania Produktu.

7.6. Sprzedawca dokonuje zwrotu dokonanych przy zakupie Produktu przez Konsumenta płatności, tj. ceny Produktu i kosztów jego dostarczenia z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeśli Klient nie wskaże numeru rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot należności, bądź nie przekaże wszystkich danych koniecznych do dokonania zwrotu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeśli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta niepełnych lub błędnych danych osobowych albo błędnego lub niepełnego numeru rachunku bankowego.

 

7.7. Sprzedawca dokonuje zwrotu wskazanych wyżej płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, z zastrzeżeniem pkt 7.6. powyżej, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7.8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

7.8.1. świadczenia usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

7.8.2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

7.8.3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

7.8.4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

7.8.5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

7.8.6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7.8.7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

7.8.8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

7.8.9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

7.8.10. dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

7.8.11. zawartej w drodze aukcji publicznej;

7.8.12. świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

7.8.13. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

8.1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego Produktu Klient ma prawo do złożenia reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilny. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorcą, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona. W przypadku Produktów, dla których została udzielona gwarancja przez producenta, Klient może złożyć reklamację w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi albo w oparciu o gwarancję producenta.

8.2 Reklamacja zostanie przyjęta do rozpatrzenia, jeśli Klient  wraz z odsyłanym Produktem prześle wypełniony formularz reklamacyjny dostępny w panelu klienta na stronie Sklepu lub złoży reklamację poprzez elektroniczny formularz reklamacyjny dostępny w panelu klienta na stronie Sklepu. Przed zgłoszeniem reklamacji zalecamy kontakt ze Sklepem pod adresem e-mailowym: pomoc@maxandmrau.pl

8.3. Zalecamy podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji.

8.4. Klient składając reklamację jest zobowiązany dostarczyć Sprzedawcy na adres podany przez Sprzedawcę na stronie Sklepu Internetowego zakupiony Produkt wraz dowodem zakupu. Zalecamy w związku z tym uprzedni kontakt telefoniczny lub emailowy ze Sprzedawcą.

8.5. Reklamacja z tytułu rękojmi zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Reklamacja zgłoszona z tytułu gwarancji zostanie rozpatrzona zgodnie z warunkami gwarancyjnymi gwaranta.

8.6. Klient jest zobowiązany do zbadania stanu dostarczonej przesyłki w obecności pracownika firmy kurierskiej, dostarczającego przesyłkę, a w przypadku braków lub uszkodzenia Produktu do sporządzenia protokołu szkody. Pokwitowanie odbioru przesyłki bez wskazania braków lub uszkodzeń uniemożliwia skuteczne dochodzenie roszczeń reklamacyjnych za szkody powstałe w transporcie.

8.7. Koszt dostarczenia reklamowanego Produktu do Sprzedawcy ponosi Klient. Jeśli reklamacja jest zasadna Sprzedawca zwraca koszty przesyłki Produktu, które zostały poniesione przez Klienta podczas zakupu Produktu (koszt przesyłki jest ujęty na fakturze sprzedaży VAT).

8.8. Reklamacjom nie podlegają Produkty z zerwanymi etykietami (brak możliwości identyfikacji towaru), puste lub zużyte – z wyłączeniem reklamacji potwierdzonych protokołem szkody, wystawionym przez firmę kurierską, która dostarczyła przesyłkę.

8.9. Reklamacje dotyczące jakości Produktu należy składać niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni po wykryciu wady Produktu (jeśli Produkt został uszkodzony podczas transportu, należy wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym załączyć protokół szkody wystawiony przez firmę kurierską, która dostarczyła przesyłkę). Reklamacje dotyczące liczby dostarczonych Produktów lub ilości danego Produktu należy zgłosić niezwłocznie po stwierdzeniu rozbieżności, nie później niż w terminie 3 dni od dnia potwierdzenia otrzymania przesyłki (warunkiem koniecznym rozpatrzenia rozbieżności ilościowych jest przesłanie wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym protokołu szkody wystawionego przez firmę kurierską, która dostarczyła Produkty).

8.10. Odpowiedź Sprzedawcy jest wysyłana na adres korespondencyjny lub adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

8.11. Informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

8.12. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
- Konsument może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą;
- Konsument może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. - Konsument ma możliwość zwrócenia się o rozwiązanie ewentualnego sporu z wykorzystaniem wspólnotowej instytucji pozasądowego rozwiązywania sporów na platformie ODR - https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

 

9. DANE OSOBOWE

9.1. Administratorem danych osobowych Klienta podanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedawca: Max & Mrau Sp. z o.o. ul. Zbąszyńska 3,  91-342 Łódź 

9.2. Sprzedawca w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych. Kontakt do IOD: Piotr Kawczyński, e-mail: iod@maxandmrau.pl

9.3. Sprzedawca przetwarza podane dane osobowe Klienta w celach: 

(1) świadczenia usługi prowadzenia konta Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

(2) sprzedaży produktów oferowanych za pośrednictwem Sklepu internetowego - podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

(3) marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy – prowadzenie marketingu własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

(4) prowadzenia ewidencji i dokumentacji księgowo-rachunkowej. Podstawą prawną jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Sprzedawcy jako przedsiębiorcy (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w związku z brzmieniem przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, 

(5) rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

(6) Przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną (Newsletter) lub telefoniczną (SMS/MMS/połączenia telefoniczne na podany numer telefonu) - wyłącznie w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody przez Klienta. Podstawą prawną przesyłania informacji handlowych jest zgoda na otrzymywanie informacji handlowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda oraz realizacja prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Sprzedawcę – prowadzenie marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO). 

(7) promocji i marketingu produktów i usług oferowanych przez podmioty współpracujące ze Sprzedawcą - wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Klienta. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

(8) pozyskania opinii Klienta o Sprzedawcy w przypadku zaznaczenia odpowiedniej zgody. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),  

(9) prowadzenia i bieżącego zarządzania kontami Sklepu w mediach społecznościowych, w tym w celu komunikowania się ze społecznością oraz organizowania wydarzeń lub promocji na zasadach określonych funkcjonalnościami poszczególnych mediów społecznościowych oraz zgodnie z ich regulaminami. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda, np. w formie kliknięcia na wtyczkę „Lubię to”, (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

 

9.4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu internetowego. 

9.5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, a po jej zakończeniu przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych i pozyskiwania opinii przechowywane będą do czasu cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

9.6. Dane osobowe mogą być ujawniane przez Sprzedawcę podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom danych):  

(1) podmiotom dostarczającym i wspierającym systemy informatyczne stosowane przez Sprzedawcę w celu obsługi Sklepu Internetowego,  

(2) podmiotom świadczącym usługi związane z działalnością Sprzedawcy w celu realizacji przez niego obowiązków wynikających z umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą a osobą składającą zamówienie, w szczególności w zakresie: obsługi transakcji, obsługi finansowo – księgowej, obsługi klienta (telefonicznej i e-mailowej), a także podmiotowi świadczącemu usługę lub dostarczającemu narzędzia do wysyłki Newslettera i kontaktu telefonicznego z Klientem.  

(3) podmiotom świadczącym usługi w zakresie dostawy Produktów,  

(4)  podmiotom świadczącym usługi w zakresie zbierania opinii, w przypadku zaznaczenia odpowiedniej zgody przez Klienta, 

(5) dostawcom Sklepu internetowego w zakresie obsługi reklamacji i zwrotów, 

(6) podmiotom świadczącym usługi marketingowe i wspierającym sprzedaż tylko i wyłącznie w przypadku przekierowania klienta do Sklepu przez te podmioty   – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych oraz  

(7) podmiotom pośredniczącym w dokonywaniu płatności online.  

(8) dostawcom  mediów społecznościowych, w szczególności Facebook Ireland Ltd,  na mocy regulaminów tych mediów społecznościowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, a także podmiotom świadczącym usługi zarządzania i konsultingu w zakresie kont Sklepu w mediach społecznościowych, na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.

 

9.7. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

9.8. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania Newslettera/ SMS/MMS lub połączeń telefonicznych, lub zgody na otrzymywanie informacji marketingowych dotyczących produktów lub usług podmiotów współpracujących ze Sprzedawcą, , każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo odwołania zgody w każdym czasie, które można wykonać poprzez wysłanie wiadomość e-mail, wskazując w treści jakiej zgody ma dotyczyć cofnięcie na adres pomoc@maxandmrau.pl lub poprzez odznaczenie odpowiedniego checkboxa w zakładce dane osobowe po zalogowaniu się na konto klienta lub pocztą tradycyjną na adres Max & Mrau ul. Zbąszyńska 3 91-342 Łódź. Odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9.9. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.   

 

 

10. FAKTURA ELEKTRONICZNA


10.1. Akceptując niniejszy Regulamin Klient dokonujący zakupu oferowanych Produktów automatycznie zgłasza żądanie otrzymania faktury zamiast paragonu fiskalnego. Jednocześnie, wyraża on zgodę na otrzymywanie faktury (w tym duplikatów i faktur korygujących) w postaci elektronicznej, zgodnie z art. 106n ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późniejszymi zmianami). Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.

10.2. Faktura elektroniczna będzie przesyłana jako załącznik w formacie PDF (Portable Document Format) do wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta. Format PDF (Portable Document Format) gwarantuje autentyczność ich pochodzenia, czytelność oraz integralność ich treści. W celu spełnienia obowiązku czytelności i integralności treści faktury, system poprzez wprowadzone systemy kontrolne zapewnia, że dane pierwotnie wprowadzone na fakturze nie zostały zmienione - istnieje możliwość sprawdzenia daty ostatniej modyfikacji. Za datę skutecznego doręczenia faktury uznawana jest data zarejestrowania wysyłki na serwerze Sprzedawcy – dotyczy to zarówno faktur jak i faktur korygujących oraz duplikatów. Dowodem dostarczenia wiadomości zawierającej fakturę korygującą na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta, będzie automatyczne potwierdzenie doręczenia wygenerowane przez serwer pocztowy Klienta.

10.3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie faktury elektronicznej przez Klienta, jeżeli jest ono spowodowane z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, w szczególności jeżeli jest ono skutkiem podania przez Klienta nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu poczty elektronicznej; utraty prawa korzystania przez Klienta ze wskazanego adresu poczty elektronicznej; zakwalifikowania przez system informatyczny, z którego korzysta Klient wiadomości, do której załączona została faktura elektroniczna jako spam; braku dostępu Klienta do połączenia internetowego; usunięcia przez Klienta wiadomości, do której załączona została faktura elektroniczna; uznania przez Klienta załącznika zawierającego fakturę elektroniczną za zarażony wirusem komputerowym. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Klienta wskazane przez niego przy rejestracji jako właściwe do wystawienia faktury VAT.

10.4. Akceptacja Klienta w przedmiocie przesyłania faktur (w tym duplikatów i faktur korygujących) w postaci elektronicznej nie wyłącza prawa Sprzedawcy do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej w przypadkach problemów technicznych uniemożliwiających przesłanie faktur w formie elektronicznej. Sprzedawca może z przyczyn technicznych lub z innych przyczyn niezależnych od niego zawiesić lub zakończyć przesyłanie faktur elektronicznych.

10.5. Klient może zmienić adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który przesyłane są faktury elektroniczne lub zrezygnować z otrzymywania faktur elektronicznych poprzez przesłanie wiadomości na adres pomoc@maxandmrau.pl. W przypadku braku powiadomienia Sprzedawcy przez Klienta o zmianie adresu e-mail, korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres e-mail uważa się za prawidłowo doręczoną.

 

11. POSTANOWIENIE KOŃCOWE

 

11.1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

11.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

11.2.1. Wybór prawa polskiego nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a Sprzedawca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.

11.3. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego  Regulamin.

11.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie Regulaminu na stronie internetowej Sklepu internetowego.

11.5. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

11.6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn organizacyjnych, prawnych lub technicznych. Sprzedawca poinformuje Klientów o każdej zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną na adres email podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Dodatkowo, o każdej zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi Klientów na Stronie Sklepu Internetowego z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Do Zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie nowego brzmienia Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia Zamówienia.

 

pixel