Darmowa dostawa od 119,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Obowiązek informacyjny- rejestracja

Informacja o danych osobowych:  

Administratorem danych osobowych Klienta podanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedawca: Max & Mrau Sp. z o.o. , ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź. Dane kontaktowe: ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź, tel. 42 200 75 68. Sprzedawca w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych. Kontakt do IOD Piotr Kawczyński: e-mail: iod@maxandmrau.pl, Sprzedawca przetwarza podane dane osobowe Klienta w celach: 

(1) świadczenia usługi prowadzenia konta Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

(2) sprzedaży produktów oferowanych za pośrednictwem Sklepu internetowego - podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

(3) marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 

(4) prowadzenia ewidencji i dokumentacji księgowo-rachunkowej. Podstawą prawną jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Sprzedawcy jako przedsiębiorcy (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w związku z brzmieniem przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, 

(5) rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

(6) Przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną (Newsletter) lub telefoniczną (SMS/MMS/połączenia telefoniczne na podany numer telefonu) - wyłącznie w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody przez Klienta. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na otrzymywanie informacji handlowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Sprzedawcę (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) w postaci prowadzenia marketingu bezpośredniego. 

(7) promocji i marketingu produktów i usług oferowanych przez podmioty współpracujące ze Sprzedawcą - wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Klienta. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), 

(8) pozyskania opinii Klienta o Sprzedawcy w przypadku zaznaczenia odpowiedniej zgody. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).  

W celu realizacji działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że w oparciu o posiadane przez Administratora dane osobowe dotyczące Pani/Pana oraz informacje dotyczące produktów, które Pani/Pan nabył, Administrator będzie przeprowadzać wnioskowania dotyczące Pani/Pana preferencji i zainteresowań, które to mogą posłużyć nam by lepiej dopasowywać do Pani/Pana oczekiwań nasz przekaz marketingowy. W każdym czasie ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec takiego działania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu internetowego. Podanie danych osobowych w celach marketingowych oraz przekazywania informacji handlowych (Newsletter) jest dobrowolne. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, a po jej zakończeniu przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych i pozyskiwania opinii przechowywane będą do czasu cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Dane osobowe mogą być ujawniane przez Sprzedawcę podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom danych):  

(1) podmiotom dostarczającym i wspierającym systemy informatyczne stosowane przez Sprzedawcę w celu obsługi Sklepu Internetowego,  

(2) podmiotom świadczącym usługi związane z działalnością Sprzedawcy w celu realizacji przez niego obowiązków wynikających z umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą a osobą składającą zamówienie, w szczególności w zakresie: obsługi transakcji, obsługi finansowo – księgowej, obsługi klienta (telefonicznej i e-mailowej), a także podmiotowi świadczącemu usługę lub dostarczającemu narzędzia do wysyłki Newslettera i kontaktu telefonicznego z Klientem.  

(3) podmiotom świadczącym usługi w zakresie dostawy Produktów,  

(4)  podmiotom świadczącym usługi w zakresie zbierania opinii, w przypadku zaznaczenia odpowiedniej zgody przez Klienta, 

(5) dostawcom Sklepu internetowego w zakresie obsługi reklamacji i zwrotów, 

(6) podmiotom świadczącym usługi marketingowe i wspierającym sprzedaż tylko i wyłącznie w przypadku przekierowania klienta do Sklepu przez te podmioty   – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych oraz  

(7) podmiotom pośredniczącym w dokonywaniu płatności online.  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich (poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego) czy tez organizacji międzynarodowych. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania Newslettera/ SMS/MMS lub połączeń telefonicznych, lub zgody na otrzymywanie informacji marketingowych dotyczących produktów lub usług podmiotów współpracujących ze Sprzedawcą, , każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo odwołania zgody w każdym czasie, które można wykonać poprzez wysłanie wiadomość e-mail, wskazując w treści jakiej zgody ma dotyczyć cofnięcie na adres pomoc@maxandmrau.pl lub poprzez odznaczenie odpowiedniego checkboxa w zakładce dane osobowe po zalogowaniu się na konto klienta lub pocztą tradycyjną na adres Max & Mrau Sp. z o.o. 91-342 Łódź, ul. Zbąszyńska 3. Odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.   

pixel