Darmowa dostawa od 119,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Obowiązek informacyjny M&M (LP)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej "RODO" informujemy, że:

  1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Max & Mrau Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (91-342) przy ul.  Zbąszyńskiej 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000765954, NIP: 9471999060, kapitał zakładowy w wysokości: 5 155 000 zł opłacony w całości. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem danych teleadresowych Administratora bądź osobiście w siedzibie Administratora.

2.       Administrator w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@maxandmrau.pl

3.       Pani/Pana dane osobowe zamieszczone w formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane przez Administratora danych w celach:

a)       realizacji zgłoszenia oraz przeprowadzenia szkolenia "Dieta małych ssaków i dostępne rodzaje karm" (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) - do czasu realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, związanych z przetwarzaniem danych;

b)       przesyłania do Pani/Pana informacji o produktach i ofertach Max & Mrau Sp. z o.o., w ramach prowadzenia marketingu bezpośredniego – dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych w postaci prowadzenia działań z zakresu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych, a więc art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przy czym zgodnie z przepisami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, potrzebujemy dodatkowej zgody na wykorzystanie podanego kanału komunikacji (adres e-mail) w celu prowadzenia działań marketingowych. W tym przypadku Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub do czasu wycofania zgody na otrzymywanie informacji o produktach i ofertach drogą elektroniczną;

c)       ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami mogącymi mieć związek z powyższymi celami oraz prowadzonymi przez Administratora danych działaniami – dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych w postaci zabezpieczenia roszczeń, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przez czas przewidziany przepisami prawa dotyczącymi przedawnienia roszczeń.

4.       Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a)       podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora danych, w tym m.in. podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy informatyczne, a także inne podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora - wyłącznie na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych;

b)       podmioty, którym Administrator danych ma obowiązek przekazać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.

5.       Posiada Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Ma Pani/Pan również prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem działań, jakich dokonano przed jej wycofaniem na jej podstawie.

6.       Przysługuje Pani/Pan prawo w każdym momencie do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące prawa skargi, dostępne są na stronie internetowej: https://uodo.gov.pl/pl/83/155.

7.       Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do organizacji i realizacji szkolenia "Dieta małych ssaków i dostępne rodzaje karm".

8.       Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

9.       Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, czy organizacji międzynarodowej.

pixel