Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

REGULAMIN KONKURSU „Black Week z Max&Mrau”

  Łódź, dn. 23.11.2020 r.      

 

REGULAMIN KONKURSU „Black Week z Max&Mrau” 

§ 1 Założenia ogólne regulaminu i definicje podstawowych pojęć  

1.      Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Black Week z Max&Mrau” dla użytkowników serwisu Facebook (dalej: konkurs).

2.      Organizator konkursu – Max & Mrau Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000765954, NIP 9471999060, BDO:  000151405, o kapitale zakładowym w wysokości 2 655 000 złotych (dalej: Organizator).

3.      Uczestnik konkursu – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terenie Polski (dalej: Uczestnik).

4.      Konkurs jest prowadzony w serwisie Facebook na profilu Organizatora: https://www.facebook.com/maxandmrau/

5.      Organizator informuje, że konkurs nie jest stworzony, administrowany, sponsorowany, ani w żadnym zakresie związany czy wspierany przez serwis Facebook, ani przez podmioty nim zarządzające lub administrujące. Informacje podawane przez Uczestnika są informacjami podawanymi Organizatorowi, i będą one wykorzystane przez Organizatora wyłącznie w celach opisanych w regulaminie.

6.      Organizator jest jedynym podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie konkursu.

7.      Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, loterią fantową lub loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną grą hazardową w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2019.847 t.j).    

§ 2 Postanowienia ogólne  

1.      Konkurs odbywa się w terminie od dnia 27.11.2020 od godz. 12.00 do dnia 30.11.2020. do godziny 23.59.

2.      Przebiegiem konkursu kieruje powołana przez Organizatora Komisja konkursowa.

3.      Komisja konkursowa wyłoni zwycięzców konkursu, a ponadto będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora i Uczestników wszystkich zobowiązań, wynikających z niniejszego regulaminu.

4.      Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet oraz dostępność dla Uczestników usług świadczonych przez operatorów telekomunikacyjnych.    

§ 3 Warunki uczestnictwa w konkursie  

1.      W konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, które:

a.       mają pełną zdolność do czynności prawnych (ukończone 18 lat),

b.      posiadają konto/profil w serwisie Facebook, zgodny z regulaminem tego serwisu,

c.       dostarczą Organizatorowi pracę konkursową,

d.      zapoznały się z treścią regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia, potwierdzając w ten sposób, że spełniają wszystkie warunki, które uprawniają do udziału w konkursie,

e.       wyraziły zgodę na wykorzystanie przez Organizatora, bez wynagrodzenia, przesłanej pracy konkursowej poprzez publikację w sieci Internet, w tym na stronie internetowej i profilach Organizatora w serwisie Facebook, włączając w to cele marketingowe Organizatora, wraz z oznaczeniem jego autora ograniczonym do podania imienia bądź pseudonimu. Jeżeli w komentarzu lub na zdjęciu przesłanym w wykonaniu zadania konkursowego zamieszczony jest wizerunek Uczestnika, Uczestnik udziela Organizatorowi zgody na rozpowszechnianie wizerunku w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieci Internet, w tym na stronie internetowej i profilach Organizatora w serwisie Facebook, włączając w to cele marketingowe Organizatora. Uczestnik wyraża opisaną wyżej zgodę poprzez akceptację niniejszego regulaminu i przystąpienie do konkursu, bez potrzeby składnia odrębnego oświadczenia w tym zakresie.

2.      Uczestnik konkursu może brać w nim udział jedynie osobiście oraz może przesłać tylko jedną pracę konkursową w czasie trwania konkursu, tj. Organizator nie dopuszcza tworzenia dodatkowych kont przez Uczestników i przesyłania prac konkursowych w imieniu osób trzecich lub za pośrednictwem pełnomocników.

3.      Uczestnikiem konkursu nie może być osoba, będąca pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora, a także pracownicy lub współpracownicy podmiotów, będących stroną umów cywilnoprawnych, zawieranych z Organizatorem; pracownicy lub współpracownicy podmiotów, które brały udział w organizowaniu i przeprowadzeniu konkursu; osoby najbliższe wobec osób wymienionych powyżej, przez które rozumie się małżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, powinowatych do drugiego stopnia, osoby pozostające w stosunku przysposobienia lub ich małżonków.

4.      Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne, a przystąpienie do konkursu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

5.      W celu wzięcia udziału w konkursie każdy Uczestnik jest zobowiązany do spełnienia łącznie poniższych wymogów:

a.       zalogowania się w serwisie Facebook według ogólnych zasad, określających korzystanie z portalu,

b.      dostarczenia Organizatorowi pracy konkursowej zgodnie z regulaminem.            

§ 4 Zasady konkursu  

1.      Zadanie konkursowe polega na opublikowaniu w komentarzu pod postem konkursowym zdjęcia swojego pupila, które to zdjęcie będzie interpretacją tematu „Zwierzaki na zakupach” („praca konkursowa”).

2.      Dostarczenie Organizatorowi pracy konkursowej musi nastąpić nie później niż w dniu 30.11.2020 do godziny 23.59.  Prace konkursowe dostarczone później nie będą brane pod uwagę w ramach konkursu.

3.      Jeden Uczestnik może wysłać jedną pracę konkursową.

4.      Uczestnik może przesłać wyłącznie taką pracę konkursową, do której przysługują mu pełne osobiste i majątkowe prawa autorskie.

5.      Uczestnik oświadcza, że praca konkursowa oraz zdjęcie jest unikalną treścią, stworzoną przez niego specjalnie w celu wzięcia udziału w konkursie, jak również, że nie jest publikowana w innych serwisach internetowych.

6.      Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść pracy konkursowej oraz materiałów zamieszczonych przez Uczestnika w serwisie Facebook. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za treść i formę pracy konkursowej oraz zdjęcia, w szczególności w zakresie praw autorskich oraz praw do wizerunku osoby przedstawionej na zdjęciu. 7.      Organizator zastrzega sobie prawo do moderacji zgłoszonych prac konkursowych i niedopuszczenia do udziału w konkursie prac niezgodnych z regulaminem, w szczególności nie będą uwzględniane prace zawierające gesty lub zwroty powszechnie uznane za wulgarne lub obraźliwe albo mogące zdaniem Organizatora naruszać dobra osobiste lub prawa wyłączne osób trzecich, oferty handlowe, treści pornograficzne lub treści w sposób oczywisty godzące w uczucia religijne.

8.      Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie Uczestnika, który naruszył postanowienia niniejszego regulaminu, regulaminu serwisu Facebook lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2019.1231 t.j.).  

 § 5 Zasady przyznawania nagród w konkursie  

1.      Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w komentarzu pod postem konkursowym na profilu Organizatora w serwisie Facebook.

2.      Nagrody zdobędzie 3 (trzech) wybranych Uczestników konkursu, którzy przesłali najciekawsze prace konkursowe, biorąc pod uwagę ich oryginalność, kreatywność, walory artystyczne i zgodność z tematem. Każdy zwycięzca otrzymuje jedną nagrodę. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w komentarzu jako dane zwycięzców w postaci imienia i nazwiska lub pseudonimu z serwisu Facebook.

3.      Wyboru zwycięzców dokona Komisja konkursowa. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni przez Komisję konkursową wyłącznie spośród Uczestników spełniających warunki określone w regulaminie.

4.      Ocena Komisji konkursowej jest ostateczna, wiążąca i nie podlega zmianom.

5.      Lista zwycięzców zostanie opublikowana na profilu Organizatora w komentarzu pod postem konkursowym w dniu 02.12.2020 do godziny 18.00.

6.      Zwycięzcy konkursu są zobowiązani przesłać Organizatorowi dane do wysyłki nagrody w ciągu 48 godzin po opublikowaniu wyników konkursu.

7.      Nagrodami w konkursie są produkty pielęgnacyjne od Laboratorium Organicznego.

8.      Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom pocztą po otrzymaniu przez Organizatora informacji o adresie, na który należy wysłać nagrodę. Organizator zastrzega sobie prawo kontaktu ze Zwycięzcami konkursu poprzez kontakt za pośrednictwem prywatnej wiadomości na portalu Facebook.

9.      Zwycięzcom konkursu nie przysługuje prawo do sprzedaży nagrody, ani przeniesienia do nagrody na osoby trzecie. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę lub świadczenia innego rodzaju. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niemożliwości wydania nagród zwycięzcom z powodu braku kontaktu ze zwycięzcami, odmowy przyjęcia nagrody lub podania nieprawidłowych danych do wysyłki, uniemożliwiających dostarczenie lub odbiór nagrody.    

§ 6 Postępowanie reklamacyjne  

1.      Reklamacje związane z konkursem powinny być składane w formie pisemnej na adres: Max&Mrau sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź, z dopiskiem „Reklamacja – konkurs Facebook „Black Week z Max&Mrau”.

2.      Reklamacje mogą być składane w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od dnia zaistnienia zdarzenia, będącego podstawą do wniesienia reklamacji, jednak nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od daty ogłoszenia wyników konkursu. Decyduje data nadania przesyłki.

3.      Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

4.      Reklamacje złożone po terminie określonym w pkt 2 powyżej, nie będą rozpatrywane.

5.      O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym za potwierdzeniem odbioru (na adres podany w reklamacji), w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. W przypadku odmowy przyjęcia, bądź nieodebrania przesyłki przez osobę składającą reklamację, pomimo jej dwukrotnego awizowania, reklamację uznaje się za dostarczoną.

6.      Decyzje dotyczące zgłoszonych reklamacji, podejmowane są przez Organizatora.   

§ 7 Przetwarzanie danych osobowych Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 ust. 7) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych, dalej jako: „RODO”) jest Max&Mrau sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, 91-342 Łódź, ul. Zbąszyńska3.

2.      Kontakt z Organizatorem możliwy jest:

a)      za pomocą adresu korespondencyjnego: ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź  (z dopiskiem „Dane osobowe); b)      za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych, na adres e-mail: iod@maxandmrau.pl

3.      Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników konkursu w następujących celach:

a)      dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia konkursu, w tym zgłoszenia Uczestników, wyłonienia Zwycięzców konkursu, kontaktu w sprawie wydania nagród - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

b)      marketingu własnych produktów lub usług – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO;

c)      ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami mogącymi mieć związek z przeprowadzeniem konkursu, w tym udzielenie odpowiedzi na pisma i wnioski oraz udzielenie odpowiedzi w toczących się postępowaniach – dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Organizatora w postaci zabezpieczenia roszczeń - na podstawie art. 6 ust. lit.f) RODO;

d)      związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym na potrzeby prowadzenia analiz i statystyk przez Organizatora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 4.      Organizator będzie przetwarzał dane osobowe osób trzecich, widniejące na pracach konkursowych do realizacji poniższych celów:

a)      wykorzystania danych osobowych na potrzeby wzięcia udziału przez Uczestnika konkursu w niniejszym konkursie organizowanym przez Organizatora – na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

b)       obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony Interes Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

5.      Organizator otrzyma dane osobowe osób trzecich od Uczestników konkursu w zakresie wizerunku.

6.      Podanie danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością wzięcia udziału w konkursie. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją wzięcia udziału w konkursie.

7.      Państwa dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom zewnętrznym dostarczającym i wspierającym systemy informatyczne Organizatora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Organizatora – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych praz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych;  firmom kurierskim lub Poczcie Polskiej za pośrednictwem, których będą wysyłane nagrody do Zwycięzców konkursu; Facebook Ireland Ltd. oraz podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa w celu i  zakresie realizacji przez te podmioty ich ustawowych uprawnień.

8.      Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji konkursu, a następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia roszczeń i wykonania obowiązków, określonych w przepisach prawa.

9.      Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

10.  Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

11.  Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

12.  Odbiorcy danych mogą mieć swoją siedzibę w państwie znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), w tym jednak przypadku Administrator zadba o zapewnienie odpowiedniego poziomu zabezpieczeń tak, by zapewnić ochronę osobie, której dane dotyczą.  

§8 Licencja  

1.      Uczestnik oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz prawa pokrewne do pracy konkursowej, a także, że wszystkie osoby występujące lub uwiecznione na zdjęciach, w tym Uczestnik, wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku w sposób określony w regulaminie. W przypadku, gdy na zgłaszanych zdjęciach widnieją rozpoznawalne osoby, Uczestnik jest zobowiązany uzyskać zgodę tych osób na opublikowanie i publiczną prezentację fotografii i móc na żądanie Organizatora przedstawić taką zgodę. W związku z faktem, iż wizerunek stanowi daną osobową, Uczestnik konkursu jest zobowiązany do pozyskania i przedstawienia na żądanie Organizatora zgody na przetwarzanie danych osobowych osób trzecich, których wizerunek znajduje się na pracy konkursowej. 2.      Uczestnik konkursu w dniu przesłania pracy konkursowej udziela nieodpłatnie Organizatorowi niewyłącznej licencji, wraz z prawem udzielania sublicencji, na korzystanie na warunkach określonych w regulaminie, z pracy konkursowej zgłoszonej w konkursie na poszczególnych polach eksploatacji w Polsce i za granicą przez czas określony 5 (pięć) lat, a następnie po upływie tego okresu przez czas nieokreślony, w tym w szczególności na następujących polach eksploatacji: - utrwalenie i zwielokrotnienie poligraficzne lub podobną techniką, a także utrwalenie w części lub w całości i zwielokrotnienie plastyczne, fotograficzne, w formie zapisu cyfrowego, niezależnie od standardu, systemu lub formatu, - wprowadzenie do pamięci komputera, - nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania obrazu za pomocą nośników obrazu, nie wyłączając nośników cyfrowych, w tym powielanie, rozpowszechnianie i odtwarzanie zdjęć, a także innego ich używania zgodnie z postanowieniami regulaminu, - wykorzystanie do celów marketingowych i promocji, w tym promocji i reklamy Organizatora, - rozpowszechnianie za pośrednictwem Internetu, - inne przypadki rozpowszechniania zdjęć, w tym wyświetlanie zdjęć i ich utrwaleń, dokonywanie opracowań, w tym prawo dokonywania obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji zdjęć, w szczególności ze względu na wymogi techniczne związane z określonymi powyżej sposobami rozpowszechniania, jak również wykorzystywania takich opracowań i zezwalania na wykorzystywanie opracowań.

3.      Zgłoszenie pracy konkursowej do konkursu jest równoznaczne z udzieleniem przez Uczestnika zgody na prezentowanie pracy konkursowej na stronach internetowych i w wydawnictwach należących do Organizatora oraz na oznaczenie autorstwa zdjęć imieniem lub pseudonimem Uczestnika.

4.      Uczestnik zrzeka się wynagrodzenia za korzystanie z prac konkursowych zgodnie z regulaminem.    

§ 9 Postanowienia końcowe  

1.      Regulamin jest jedynym dokumentem określającym wszelkie zasady konkursu. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, a także na stronie https://www.facebook.com/maxandmrau/ w zakładce Notatki.

2.      Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz prawo niewyłonienia zwycięzców.

3.      Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.

4.      W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.  

pixel