REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

Regulamin Programu Lojalnościowego

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Regulamin określa zasady działania Programu Punktowego dla Klientów sklepu www.maxandmrau.pl.

2. Organizatorem Programu Punktowego jest Max & Mrau Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000765954, NIP 9471999060, BDO:  000151405, o kapitale zakładowym w wysokości 2 655 000 złotych (dalej: Organizator).  

II. CEL PROGRAMU PUNKTOWEGO  

Program Punktowy ma na celu wsparcie sprzedaży i aktywizację klientów sklepu www.maxandmrau.pl.  

III. WARUNKI UCZESTNICTWA  

1. Uczestnikiem Programu Punktowego może być osoba fizyczna, pełnoletnia i niepełnoletnia (dalej „Uczestnik”).

2. Warunkiem rozpoczęcia uczestnictwa w Programie Punktowym jest rejestracja konta w sklepie www.maxandmrau.pl.  

IV. ZASADY PROGRAMU PUNKTOWEGO  

1. Aby rozpocząć uczestnictwo w Programie Punktowym, należy zarejestrować konto na www.maxandmrau.pl.

2. Każdemu produktowi na stronie przypisana jest określona liczba punktów. Za dokonanie zakupów Klient otrzymuje więc określoną liczbę punktów, które może wymienić na rabat odbierany podczas kolejnego zamówienia lub prezent z katalogu prezentów.

3. Punkty naliczane są również za zapis do Newslettera, za ocenę produktu i procesu zakupowego, a także wystawienie opinii o wyżej wymienionych.

4. Liczba punktów, które można otrzymać, kupując produkt, podana jest na stronie produktu.

5. Nie ma stałego przelicznika ceny produktu na Punkty. Liczba Punktów może się różnić w zależności od produktu.

6. Punkty są aktywowane w ciągu 24 h po wpłynięciu zamówienia.

7. Punkty można wykorzystać podczas dowolnych zakupów na dowolne produkty znajdujące się w katalogu prezentów.

8. Punkty ważne są przez 6 miesięcy od miesiąca, w którym zostały nabyte.

9. Punkty nie łączą się z kodami rabatowymi. Nie jest możliwe też wykorzystanie punktów na zamówienie, w którym korzystasz z kodu rabatowego.

10. W przypadku złożenia lub modyfikacji zamówienia przez Biuro Obsługi Klienta punkty za nowe produkty naliczają się.

11. Nie ma możliwości wykorzystania punktów podczas zakupów składanych poprzez Biuro Obsługi Klienta.

12. W przypadku anulacji zamówienia punkty przepadają.

13. Za zapis do newslettera klient otrzymuje 3 punkty.

14. Za opinię o produkcie klient otrzymuje 1 punkt.

15. Za opinię o procesie zakupowym klient otrzymuje 1 punkt.

16. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania akcji w dowolnym momencie, bez konieczności informowania o tym klientów. W przypadku zakończenia akcji klient ma 60 dni od momentu ogłoszenia na www.maxandmrau.pl informacji o zakończeniu akcji na wykorzystanie punktów zebranych w ramach akcji.  

V. REKLAMACJE

1. O wszelkich nieprawidłowościach związanych z Programem Punktowym Uczestnik powinien informować Organizatora.

2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację, stosować będzie postanowienia Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez podany e-mail lub telefon.

3. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.   

VI. DANE OSOBOWE

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych Uczestników biorących udział w Programie Punktowym odbywa się na zasadach określonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO”.

1. Administratorem danych osobowych jest Max & Mrau Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000765954, NIP 9471999060, BDO:  000151405, o kapitale zakładowym w wysokości 2 655 000 złotych.

2. Kontakt z Administratorem możliwy jest:

a)      za pomocą adresu korespondencyjnego: ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź  (z dopiskiem „Dane osobowe);

b)      za pośrednictwem powołanego Inspektora Ochrony Danych, na adres e-mail: iod@maxandmrau.pl.

3. Dane osobowe przetwarzane są w związku z uczestnictwem w programie punktowym marki Max&Mrau, poprzez dobrowolną akceptację niniejszego regulaminu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Ponadto, dane osobowe  będą przetwarzane na potrzeby reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń (na podstawie prawnie uzasadnionego interesu  – polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie wiąże się z brakiem możliwość uczestnictwa w programie punktowym marki Max&Mrau. Administrator nie dokonuje profilowania w ramach przetwarzania danych osobowych dla powyższych celów.

4. Administrator informuje, że uczestnik programu punktowego marki Max&Mrau ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Jednocześnie Administrator informuje, że każda osoba której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna iż przetwarzania danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

5. Dane osobowe zebrane przez Organizatora mogą zostać przekazane upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, organom państwowym. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich (poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego) czy tez organizacji międzynarodowych.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w ustępie 3 powyżej, Organizator będzie je przetwarzał przez okres:

a)      w przypadku uczestnictwa w programie punktowym marki Max&Mrau przez okres realizacji programu punktowego Max&Mrau, do momentu rezygnacji przez Uczestnika;

b)      w przypadku przetwarzania danych na potrzeby reklamacji, dochodzenia i obrony roszczeń, do czasu ich ustania lub zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7. Organizator stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.  

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  Wszelkie pytania i uwagi można kierować na oficjalny adres e-mail: pomoc@maxandmrau.pl.

2.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Programu Punktowego, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych.

3.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.  

Informujemy, że korzystając z tej witryny zgadzasz sie na zapisywanie i przechowywanie plików cookie. Szczegółowe informacje o celu ich wykorzystania oraz określenia warunków ich przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce znajdziesz w polityce plików cookies.
Rozumiem
pixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixel